logo_aavv
Ir a Guía de Servicios y Recursos
Domingo, 13 Octubre 2013 12:44

LOMCE

Escrito por 
Valora este artículo
(1 Voto)

PER QUÈ REBUTGEM LA LOMQE?

 

1. Perquè aquesta llei respon als interessos del neoliberalisme, així com dels sectors més reaccionaris de la dreta espanyola i de l’església catòlica, i no als interessos de la comunitat educativa i de l’alumnat.

 

2. Perquè l’empleabilitat i la competitivitat no han de ser els valors que ha de transmetre l’educació, sinó la solidaritat, la cooperació i la lluita contra les desigualtats.

 

3. Perquè el seu caràcter antidemocràtic suposa una involució en la participació als centres. No s’ha consultat al conjunt de la comunitat educativa durant la seua tramitació i el Consell Escolar és buidat de la seua capacitat de decisió.

 

4. Perquè augmenta el control de l’administració vers el professorat, nomenant directament les direccions de cada centre, direccions que podran nomenar un percentatge de la plantilla docent.

 

5. Perquè amplia les vies de privatització de l’ensenyament públic, i permet la financiació del mateix per empreses privades.

 

6. Perquè legalitza la segregació de gènere.

 

7. Perquè l’atenció a la diversitat és substituïda per un sistema d’itineraris, per tal d’excloure als alumnes amb més necessitats i augmentar les desigualtats.

 

8. Perquè estableix un sistema d’avaluacions externes al centre, sense les quals l’alumnat no podrà obtindre el títol de la ESO ni el del Batxillerat, i que serviran per donar més recursos als centres que millor resultats n’obtinguen.

 

9. Perquè converteix els i les docents en preparadors d’unes proves de matèries molt concretes, deixant de banda la formació integral de la persona i minusvalorant, entre d’altres, les particularitats territorials, l’educació artística, la filosofia, l’economia i les tecnologies de la informació i comunicació.

 

10 Perquè classifica als centres en funció d’una sèrie de mesures honorífiques, establint un rànquing dels mateixos.

Perquè planteja una aversió i desconfiança vers als i les professionals de la funció pública.

 

11. Perquè desregularitza les relacions de treball del personal docent, en la mesura que els directors les direccions dels centres podran elegir part de la plantilla.

 

12. Perquè suposa una reducció de l’oferta educativa d’assignatures no troncals.

 

13. Perquè l’assignatura de valencià ja no és tractada com a una matèria troncal.

 

14. Perquè la Formació Professional es planteja com una via per al fracàs escolar, llevant dignitat a una opció formativa per la qual s’hauria d’apostar

 

 

¿POR QUÉ RECHAZAMOS LA LOMCE?

 

 

 

1. Porque esta ley responde a los intereses del neoliberalismo, así como de los sectores más reaccionarios de la derecha española y de la Iglesia Católica, y no a los intereses de la comunidad educativa y del alumnando.

 

2. Porque la empleabilidad y competitividad no tienen que ser los valores que ha de transmitir la educación, sino la solidaridad, la cooperación y la lucha contra las desigualdades.

 

3. Porque su carácter antidemocrático supone una involución en la participación en los centros. No se ha consultado al conjunto de la comunidad educativa durante su tramitación y al Consejo Escolar se le quita su capacidad de decisión.

 

4. Porque aumenta el control de la administración sobre el profesorado, nombrando directamente las direcciones de cada centro, direcciones que podrán nombrar un porcentaje de la plantilla docente.

 

5. Porque amplia las vías de de privatización de la enseñanza pública, y permite la financiación de la misma por empresas privadas.

 

6. Porque legaliza la segregación por género.

 

7. Porque la atención a la diversidad es sustituida por un sistema de itinerarios, para excluir a los alumnos con más necesidades y aumentar las desigualdades.

 

8. Porque establece un sistema de evaluaciones externas al centro, sin las cuales el alumno no podrá obtener el título de la ESO ni del Bachillerato, y que servirán para dar más recursos a los centros que obtengan mejores resultados.

 

9. Porque convierte a los docentes en preparadores de unas pruebas de materias muy concretas, dejando de lado la formación integral de la persona y infravalorando, entre otras, las particularidades territoriales, la educación artística, la filosofía, la economía y las tecnologías de la información y comunicación.

 

10. Porque clasifica a los centros en función de unas medidas honoríficas, estableciendo un ránquing de los mismos. Porque plantea una adversión y desconfianza sobre los profesionales de la función pública.

 

11. Porque desregulariza las relaciones de trabajo del personal docente, en la medida que los directores las direcciones del centro podrán elegir parte de la plantilla.

 

12. Porque supone una reducción de la oferta educativa de asignaturas no troncales.

 

13. Porque la asignatura de valenciano ya no es considerada asignatura troncal.

 

14. Porque la Formación Profesional se plantea como una vía para el fracaso escolar, quitando dignidad a una opción formativa por la que se debería apostar.

 

 

 

Visto 705 veces