logo_aavv
Ir a Guía de Servicios y Recursos
Secretaría

Secretaría

23 OCTUBRE MANIFESTACIÓ PER UNA ESCOLA PÚBLICA

mani mani

Miércoles, 08 Octubre 2014 23:00

Calendario Secundaria, Bachiller y FP 2014/15

Calendario de Educación Secundaria, Bachiller y FP del curso 2014/15 de la Comunidad Valenciana

Se puede descargar en PDF

calendario secundaria bachiller y fp.pdf

Miércoles, 08 Octubre 2014 22:58

Calendario Infantil, Primaria y Especial 2014/15

Calendario de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial, del curso 2014/15 de la Comunidad Valenciana

Se puede descargar en PDF

calendario infantil primaria y especial.pdf

 

por una escuela publica por una escuela publica

Què fer si es planteja un canvi de jornada al
centre
No hi ha normativa publicada la respecte. Conselleria d’Educació va
enviar als centres una Guia per a sol·licitar el canvi de modalitat de
jornada que es resumeix:
La jornada continuada és un projecte experimental dins del pla
d’actuació del Contracte Programa
Que el Consell Escolar del centre aprove la participació en el dit
projecte per a un curs. Entenem que com afecta a la
modificació de la jornada s’ha d’aprovar per 2/3 del Consell
Escolar perquè implica una modificació de la PGA
El projecte de jornada continuada a incloure:
o Justificació
o Horari lectiu (d’obligada permanència)
o Planificació de serveis de menjador i transport
o Planificació i horari de activitats (gratuïtes) i
finançament
o Organització dels horaris d’eixida dels alumnes
o Personal del centre que participa
o Supervisió i avaluació del projecte
La jornada escolar serà de 9h a 17h (excepcionalment 8:30) i en
setembre i juny de 9h a 13h
Transporte escolar a l’inici i al finalitzar la jornada escolar
La jornada lectiva se situarà a l'inici de la jornada escolar i
comprendrà 5 períodes lectius i inclourà com a mínim un
descans de 30 minuts.
Els períodes mínims, tant per al servei de menjador com per a
les activitats previstes seran d'1 hora i 30 minuts com a mínim
per a cada un d'ells.
En cap cas les activitats programades comportaran despeses ni
per a l'administració ni per a les famílies.
El projecte s’ha aprovar per les famílies:
o Informaran degudament les famílies del nou horari que
es pretén aprovar, així com de les activitats previstes en
el projecte.
o El Consell Escolar, designarà una comissió del menys 6
components, formada per membres del claustre i dels
representants legals de l'alumnat, amb una distribució
paritària de representants d'ambdós col·lectius.
Aquesta comissió convocarà, organitzarà i coordinarà la
votació entre els representants legals de l'alumnat.
o El Cens es confeccionarà amb els representants legals
de l'alumnat una vegada finalitzada la matrícula, atés
que necessàriament haurà d'incloure els alumnes
admesos i matriculats per al curs següentClaus per a decidir
13
o Per a aprovar el projecte es requerirà la participació de
més de la mitat del cens dels representants legals de
l'alumnat i al seu torn que almenys el 85% dels vots
siguen positius.

Más información en: maqueta jornada continua vlc 1.pdf